Kliniczne i genetyczne cechy zespołu Ehlersa-Danlosa Typ IV, typ naczyniowy ad 6

Łącznie 12,4 procent pacjentów z indeksem (21 z 169) urodziło się przedwcześnie, w porównaniu z 11 procentami populacji USA17. Korelacja między genotypem a fenotypem
Rysunek 3. Rycina 3. Relacje między naturą a umiejscowieniem mutacji w genie dla Procollagen typu III (COL3A 1) i typy komplikacji. Nie było wyraźnego związku między mutacją a rodzajem powikłań. Przyczynowe mutacje w genie COL3A1 zidentyfikowano u 135 pacjentów z indeksem. Było 73 różnych mutacji u 85 pacjentów z indeksem, które spowodowały substytucję innego aminokwasu dla glicyny (G) w potrójnej helisie. Mutacje u 41 pacjentów z indeksem doprowadziły do pominięcia jednego egzonu (wskazanego przez stippling). Pozostałe mutacje były bardziej złożone (patrz rozdział Wyniki). Obecność X w miejscu mutacji wskazuje, że jeden lub więcej pacjentów z indeksem z tą mutacją miał komplikacje wskazanego typu. Glicyny są ponumerowane od pierwszej glicyny głównej potrójnej helisy, która jest resztą 168 z prokolagenu prepro.1 (III) z prokolagenu typu III. A oznacza alaninę, C-cysteinę, kwas D-asparaginowy, kwas E-glutaminowy, R-argininę, S-serynę, walinę, W-tryptofan i T-treoninę. Mutacja G817T jest wynikiem substytucji 2-bp w kodonie glicynowym (GGA . ACA). Wszystkie inne substytucje są wynikiem substytucji pojedynczych par zasad w kodonie glicyny.
Zidentyfikowaliśmy powodujące mutacje w genie COL3A1 u 135 pacjentów z indeksem (ryc. 3). Cztery mutacje doprowadziły do delecji wielu eksonów (dwa z nich zostały wcześniej opisane 18, 19), a 41 doprowadziło do pominięcia pojedynczego eksonu.7 Jedna mutacja (IVS24 + 1G . A) doprowadziła do pominięcia egzonu 24 w siedmiu niepowiązanych pacjentów indeksowych. Czterech pacjentów z indeksem miało mutacje w miejscu splicingu o złożonych wynikach splicingu i wielu matrycowych RNA. 7 U jednego pacjenta z indeksem delecja 10 pz w miejscu akceptorowym intronu 29 doprowadziła do obecności tajemniczego miejsca w eksonie 30 i do delecji trzech aminokwasów z potrójnej helisy. U pozostałych 85 pacjentów z indeksacją 73 różne mutacje punktowe doprowadziły do zastąpienia innego aminokwasu glicyną w obrębie domeny potrójnej helikalnej. Wiele mutacji – G16S (siedem rodzin) i G82D, G373R, G385E, G415S, G499D i G1021E (po dwie rodziny) – zidentyfikowano wiele razy u pacjentów niepowiązanych z indeksami. Nie stwierdziliśmy żadnej korelacji między naturą lub umiejscowieniem mutacji a rodzajem lub częstością poważnych powikłań (ryc. 3).
Dyskusja
Zidentyfikowaliśmy 220 pacjentów, u których hodowane fibroblasty skóry zsyntetyzowały nieprawidłowe cząsteczki prokolagenu typu III, co stanowi diagnostykę zespołu Ehlersa-Danlosa typu IV. Z historii rodzin tych pacjentów z indeksem zidentyfikowaliśmy 120 dotkniętych krewnych z przyczyn klinicznych, a na podstawie diagnostycznych badań biochemicznych lub badań genetycznych zidentyfikowaliśmy dodatkowych 79 krewnych. Wartość danych dotyczących przeżycia, wyniku powikłań i wieku w momencie wystąpienia powikłań zależy od stopnia, w jakim ta duża grupa reprezentuje populację osób z tym nietypowym zaburzeniem
[więcej w: bruzda rolanda, falvit forum, nerw błędny podrażnienie ]
[podobne: badanie usg jamy brzusznej, farmacja cm uj, golemo gratka ]