Metabolizm estradiolu w hodowli komórek wątroby. Odpowiedzi różnicowe utleniania C-2 i C-16 na leki i inne związki chemiczne, które indukują selektywne gatunki cytochromu P-450.

Metabolizm oksydacyjny estradiolu (naturalnego estrogenu 2,3,5 (10) -estratrieno-3,17 beta-diolu) w pozycjach C-2 i C-16 badano w pierwotnych hodowlach komórek zarodkowych kurzych z użyciem estradiolu, który znakowane 3H specyficznie w pozycji C-2 lub C-16 jako substracie. Utlenianie estradiolu przez hodowane komórki wątroby oceniano przez uwalnianie 3H, które gromadziło się jako 3H2O w pożywce hodowlanej; zarówno reakcje utleniania C-2 i C-16 były wykrywalne w hodowlach komórek wątroby za pomocą tej techniki. Podczas inkubacji ze stężeniem substratu estradiolu w pobliżu stałej Michaelisa (Km), około 45,8 pmola [2-3H] estradiolu i 5,0 pmola [16-3H] estradiolu / mg białka na minutę poddano procesowi utleniania w nietraktowanych komórkach. Całkowite ilości utlenionego produktu po 2 godzinach inkubacji wynosiły odpowiednio 28 i 5 pmol / mg białka dla utleniania C-2 i C-16. Traktowanie kultur fenobarbitalem lub 2-propylo-2-izopropyloacetamidem znacząco zwiększyło utlenianie w C-16 (1,9-krotnie i 2,6-razy większe niż wartości kontrolne, odpowiednio), natomiast nie zaobserwowano znaczącej zmiany utleniania C-16 po traktowaniu kultury z 3-metylocholantrenem, benzo [a] pirenem lub benz [a] antracenem. Stwierdzono jednak, że te ostatnie substancje chemiczne znacznie zwiększają stopień utleniania w C-2 (tj. 1,5-2,2-krotny wzrost w stosunku do wartości kontrolnych). Wzrost utleniania C-2 po traktowaniu kultur fenobarbitalem lub 2-propylo-2-izopropyloacetamidem był znacznie mniejszy niż obserwowany dla utleniania w C-16. Pozorne wartości Km dla tych utleniania w kontrolnych hodowlach wynosiły odpowiednio 23,5 i 30,3 mikroM dla utleniania C-2 i C-16; odpowiednia maksymalna prędkość (Vmax) wynosiła odpowiednio 119 i 11,7 pmol / mg białka na minutę. Dane te wskazują, że utlenianie estradiolu C-2 i C-16 odbywa się w hodowanych ptasich hepatocytach i że zakres metabolizmu w tych pozycjach na cząsteczce hormonu może być zmieniony przez chemikalia, takie jak leki i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które indukują charakterystyczny gatunek cytochromu P-450 w wątrobie.
[patrz też: badanie mykologiczne, fizjologia cmuj, badanie densytometryczne ]