Nietolerancja ortostatyczna i tachykardia związana z niedoborem nośnika norepinefryny ad

Ponieważ transporter norepinefryny odgrywa zasadniczą rolę w wychwycie norepinefryny w szczelinie synaptycznej, ustaliliśmy, czy upośledzony wychwyt noradrenaliny u tych pacjentów mógł być spowodowany mutacją w genie, który koduje transporter norepinefryny. Metody
Probandem była 33-letnia kobieta z 20-letnią historią wysiłkowego i ortostatycznego częstoskurczu, duszności, trudności z koncentracją i omdleniem. Jej ciśnienie krwi różniło się znacznie po każdym z trzech cięć cesarskich, przy wartościach rzędu 210/180 mm Hg. Leczenie lekami beta-adrenergicznymi antagonistami, pończochami kompresyjnymi i fludrokortyzonem było nieskuteczne. Wszczepienie stymulatora dwukomorowego zmniejszyło częstość omdlenia, ale utrzymywały się objawy nietolerancji ortostatycznej. Echokardiogram wykazał niewielką niedomykalność mitralną i możliwe wypadnięcie płatka zastawki mitralnej. Identyczny bliźniak probanda również miał historię wypadania płatka zastawki mitralnej, a także tachykardię i omdlenie, które uległy pogorszeniu w wyniku wysiłku i wyprostowanej postawy.
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję badawczą Vanderbilt University, a wszystkie podmioty, w tym członkowie rodziny, wyrazili pisemną zgodę.
Studia kliniczne
Proband i jej bliźniak zostali przyjęci do General Clinical Research Center w Vanderbilt University Medical Center. Użycie wszystkich leków przerwano na dwa tygodnie przed przyjęciem do szpitala. Przez trzy dni kobiety otrzymywały dietę pozbawioną kofeiny o niskiej zawartości monoamin, zawierającą 150 mmol sodu na dzień i 70 mmol potasu dziennie. Następnie pobierano mocz przez 24 godziny w celu pomiaru katecholamin i metabolitów katecholamin. Po całonocnym poście mierzono ciśnienie krwi kobiet, częstość akcji serca i katecholaminy w osoczu, gdy były na wznak i po 30 minutach stania. Katecholaminy w osoczu i moczu mierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.9,10 Badanie odruchów autonomicznych przeprowadzono jak opisano wcześniej.11 W probandzie zmierzono ciśnienie krwi w ramieniu i noradrenalinę w osoczu przed i w czasie maksymalnego ciśnienia krwi po wstrzyknięcie 3 mg bolusa tyraminy. Ogólnoustrojowy przepływ i klirens noradrenaliny przed i podczas aktywacji sympatycznej z udziałem barorefleksu, indukowanej przez podanie nitroprusydku sodu (Ohmeda, Liberty Corner, NJ), mierzono w probandzie podczas ciągłego monitorowania ciśnienia krwi tętniczej i tętna, jak następuje. Nitroprusydek był podawany dożylnie w dawce .Ci na minutę po podaniu dawki nasycającej 25 .Ci na minutę, jak opisano powyżej, 12,13 oraz noradrenaliny osocza, a aktywność swoista trytu norepinefryny została zmierzona.13 podawany w przeciwległej żyle kielichowej. Gdy skurczowe ciśnienie krwi zmniejszyło się o 20 mm Hg (z szybkością 1,2 .g nitroprusydku na kilogram masy ciała na minutę), pomiary powtórzono.
Ciśnienie krwi, częstość akcji serca i stężenia katecholamin w osoczu w probandzie i jej siostrze bliźniaczej zostały porównane z tymi u 10 niespokrewnionych zdrowych osób rekrutowanych z puli normalnych ochotników; reakcje katecholamin w osoczu krwi po podaniu tyraminy porównano z tymi u 9 niespokrewnionych zdrowych osób; a ich wyciekanie norepinefryny i klirens porównywano z 8 niespokrewnionymi normalnymi osobnikami.
Próbki krwi pobrano od probanda, jej dziewięciorga rodzeństwa i matki do analizy DNA
[patrz też: nerw strzałkowy powierzchowny, efawirenz, szmer pęcherzykowy w płucach ]
[patrz też: olx knurów, uj cm, patofizjologia cmuj ]